subscribe: Posts | Comments

Giáo trình cơ học đất (Dương Hồng Thẩm)

2 comments

Link Download

Chương 1: Đặc trưng cơ bản của đất

1. Bản chất của đất

1.1  Đối tượng môn học

1.2 Quá trình hình thành đất

1.3 Một số vấn đề khi xem xét đất làm nền cho công trình xây dựng

2. Phân loại đất

2.1 Mục đích của việc phân loại đất

2.2  Yêu cầu khi mô tả các loại đất

2.3   Các kiểu phân loại đất

3. Những mối liên hệ về pha

3.1   Mối liên hệ về pha

3.2    Mối liên hệ về độ ẩm – độ chặt (quan trọng đối với bài toán đầm nện)

4. Tính chất vật lý và cơ học của đất

4.1   Tính chất vật lý của đất

4.2 Tính chất chịu nén của đất

4.3  Tính chất cơ học của đất

4.4  Tính chất lưu biến của đất Bài tập

Chương 2: Dòng lưu của nước trong đất – Tính thấm và sự thấm  

1. Dòng lưu của nước trong đất – Tính thấm và sự thấm

Một số khái niệm ban đầu về dòng lưu trong đất – Tại sao cần học sự lưu của nước trong môi trường rỗng –   Dòng lưu của nước trong đất phụ thuộc gì?

1.1 Dòng lưu của nước trong đất Cột nước thủy lực trong đất

1.2 Đo cột nước áp lực bằng ống đo piezometer

-  Ong đứng hở piezometer

-  Trình tự đo bằng ống đứng hở piezometer

2. Ap lực của nước do Dòng thấm  

2.1 Tính thấm và các phương pháp xác định hệ số thấm

2.2 Lý thuyết về dòng thấm

2.3 Lưu võng (lưới thấm) và những điều kiện về sự lưu không đẳng hướng

2.4 Anh hưởng của dòng thấm đến ứng suất hữu hiệu

2.5 Điều kiện của đất không đồng nhất

2.6 Sự thấm dưới đê đập – Tầng lọc ngược – Chống lọc rửa trong nền

2.7 Một số thí dụ minh họa về bài toán thấm và áp lực thủy động Bài tập

Chương 3 :Ứng suất địa tĩnh và Sự phân bố ứng suất trong lòng đất

1.1  Các thành phần của ứng suất trong đất  – Ứng suất địa tĩnh

1.2    Sự phân bố ứng suất trong khối đất do tải ngoài (ứng suất phụ thêm)

1.2.1Ứng suất phụ thêm tính bằng bảng tra

1.2.2 Các phương pháp thông dụng để tính ứng suất phụ thêm

1.2.3 Ứng suất phụ thêm do các dạng phân bố tải trọng đặc biệt

1.3 Phân bố ứng suất trong nền có nhiều lớp

1.3.1    Nền hai lớp, lớp dưới không phải là lớp chịu nén

1.3.2    Lớp bên dưới là lớp đất yếu hơn lớp bên trên

1.3.3    Nền có tính dị hướng (không đẳng hướng)

1.3.4    Sự thay đổi của mô đuyn biến dạng theo độ sâu ảnh hưởng đến tình hình phân bố ứng suất

1.3.5    Sự phân bố ứng suất tiếp xúc ngay dưới đáy móng công trình

1.3.6    Vòng Mohr ứng suất – Một công cụ để biểu thị trạng thái ứng suất tại một điểm

1.3.7 Thí dụ minh họa

Bài tập

Chương 4 :Biến dạng (Lún) của đất xây dựng 

1. Độ lớn về lún

1.1   Lược đồ các mối liên hệ về pha của mẫu đất

1.1.1   Đặc trưng cơ bản của tính nén

1.1.2   Vấn đề lịch sử ứng suất đối với đất chịu nén (sét)

1.2   Biến dạng – độ lún của nền đất

1.2.1  Biến dạng là gì? Các loại biến dạng

1.2.2 Các mô hình tính toán biến dạng của nền

1.2.3   Độ lún – Khái quát về chuyển vị ngang của công trình

1.2.4  Trình tự của phương pháp phân lớp cộng lún

1.2.5  Cách tính toán độ lún của công trình bằng cách áp dụng trực tiếp các kết           quả của lý thuyết đàn hồi (tham khảo)

ƒ  Trường hợp nền có chiều dày vô hạn

ƒ  Trường hợp nền có chiều dày hữu hạn

ƒ  Trường hợp nền có nhiều lớp

1.2.6 Phương pháp lớp tương đương của Txư tô vít

ƒ  Xác định chiều sâu của lớp tương đương

ƒ  Trình tự tính toán theo phương pháp Lớp tương đương

ƒ  Tính độ lún theo phương pháp lớp tương đương khi nền có nhiều lớp  khác nhau

ƒ  Các nhận xét rút ra về phương pháp tính lún theo Lớp tương đương

ƒ  Thí dụ minh họa

2. Độ lún thời gian theo % của độ lún sau cùng

2.1   Tính toán độ lún theo thời gian

2.2   Mức độ cố kết

2.3   Lý thuyết cố kết của Terzaghi

2.3  Lời giải của phương trình vi phân cố kết của Terzaghi

2.4  Xác định hệ số cố kết 

2.5  Phương pháp một chiều tính độ lún cố kết

2.6 Trị số Cv tại chỗ trên thực địa

2.7 Các tỷ số nén khác

2.8  Độ lún do cố kết (nén) thứ cấp

2.9  Bài toán hiệu chỉnh thời gian do quá trình xây dựng 2.10 Độ lún tức thì

2.11 Giếng cát Bài tập

Chương 5 :Sức chịu tải của nền đất

1. Các phương trình cân bằng tới hạn

1.1  Tải trọng giới hạn thứ nhất

1.2  Tải trọng giới hạn thứ hai

1.2.1 Trạng thái cân bằng dẻo

1.2.2 Phương trình vi phân căn bản của lý thuyết cân bằng giới hạn

2. Khả năng chịu tải của nền

2.1 Khái niệm về bài toán xác định khả năng chịu tải của nền đất

2.2  Các dạng phá hoại nền (mất cân bằng giới hạn)

2.3  Những khía cạnh cần chú ý khi tính toán khả năng chịu tải của nền đất

2.4  Các lý thuyết chủ yếu về khả năng chịu tải của nền

2.4.1    Khả năng chịu tải của nền theo Prandtl (nền không xét trọng lượng)

2.4.2    Khả năng chịu tải của nền theo Bêrêzanxep

2.4.3    Khả năng chịu tải của nền theo Terzaghi

2.4.4    Khả năng chịu tải của nền theo Skempton

2.4.5    Khả năng chịu tải của nền khi tải trọng nghiêng hay có độ lệch tâm e 2.4.6 Giới thiệu công thức tính khả năng chịu tải của nền chịu vừa tải    trọng tĩnh vừa tải trọng động (do rung động truyền qua môi trườngđất) 2.5 Thí dụ minh họa

Bài tập

Chương 6            Ap lực ngang của đất lên tường chắn 

1. Giới thiệu

2. Lý thuyết áp lực đất của Rankine

2.1   Trường hợp đất đẩy tường đạt cân bằng

2.2 Trường hợp tường đẩy đất đạt cân bằng

2.3  Ap lực đất trạng thái nghỉ

3. Lý thuyết áp lực đất của Coulomb

3.1  Ap lực đất chủ động

3.2  Ap lực đất bị động

4. Ap lực đất lên tường chắn trong một số trường hợp đặc biệt

4.1 Anh hưởng của phụ tải phân bố đều trên mặt đất

4.2  Anh hưởng của phụ tải tập trung trên mặt đất

4.3   Anh hưởng của mực nước ngầm trong khối đất đắp sau tường

4.4   Cách tính áp lực đất lên tường chắn có kể đến áp lực thủy động (có dòng thấm)

4.5    Anh hưởng của sự phân tầng trong đất đắp phía sau tường

         Một số biện pháp làm giảm áp lực đất lên tường chắn

          Sự sập hố đào do không chống vách

Bài tập

Chương 7 : On định của mái dốc

1. Đặt vấn đề

2. Phân giải bài toán ổn định khi ϕ = 0

3. Phương pháp phân lát (phân mảnh)

  • Phương pháp của Fellenius
  • Phương pháp của Bishop

4. Một số trường hợp cần chú ý

4.1   Anh hưởng của vết nứt trên đỉnh mái đất

4.2   Anh hưởng của áp lực thủy động

4.3 Anh hưởng của tầng đất yếu trong phạm vi lăng thể trượt

4.4 Giới thiệu một số phương pháp đồ giải

5.On định mái dốc làm bằng đất rời

5.1   Công thức cơ bản của hệ số an toàn ổn định

5.2   Tính hệ số an toàn ổn định khi mái dốc đất rời không đồng nhất (một phần ngâm trong nước)

6. Một số nhận xét về tính toán ổn định

6.1 Mái dốc đồng chất (vật liệu đồng nhất)

6.2:Lấy trị số lực dính và góc ma sát trong thế nào để tính toán an toàn

6.3 : rình tự tính toán hệ số an toàn ổn định nhỏ nhất (lúc đó mức độ an toàn ổn định là ít nhất) là một quá trình có tính lặp 6.4 Giới thiệu một phương pháp tra bảng của Goldstein

6.5  Các kiểu mất ổn định khác – Trượt phẳng

6.6  Thí dụ minh họa cho các phương pháp chính tính ổn định mái dốc.

 

  1. Đinh Văn Tánh says:

    Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>